วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร
เหตุให้การค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร

ท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไร ? เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกค้าขายขาดทุนหรือได้กำไร

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า สารีบุตร ! บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ปวารณาว่า "ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าต้องการปัจจัย นิมนต์บอกเถิด" แต่เขากลับไม่ถวายปัจจัยตามที่ได้ปวารณาไว้ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ เขาประกอบการค้าใด ๆ ย่อมขาดทุน

บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ปวารณาว่า "ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าต้องการปัจจัย นิมนต์บอกเถิด" และเขาได้ถวายปัจจัยแก่สมณะหรือพราหมณ์ตามที่ท่านประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ เขาประกอบการค้าใดๆ ย่อมได้กำไร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น