วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พระพุทธเจ้าในภัทรกัป(กัปปัจจุบัน)พระพุทธเจ้าในภัทรกัป(กัปปัจจุบัน)


ยุคปัจจุบันนี้เป็นกัปที่ชื่อเรียกว่า ภัทรกัป นับว่าเป็นกัปเจริญที่สุด เป็นกัปที่ประเสริฐที่สุด เป็นกัปนานแสนนาน จึงจะปรากฏขึ้นในโลกนี้ครั้งหนึ่ง เพราะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ถึง ๕ พระองค์

สัตว์ที่มีบุญวาสนาบารมี  ที่ท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก  ย่อมมีโอกาสที่จะได้พบพระพุทธเจ้า ได้สดับพระธรรมคำสอน  เป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน  ได้พบพระพุทธเจ้ามากมายถึง ๕ พระองค์ ได้แก่

๑. สมเด็จพระกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุประมาณ ๔๘,๐๐๐๐ปี

๒. สมเด็จพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุประมาณ ๒๔,๐๐๐ ปี

๓. สมเด็จพระกัสสโปสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระชนมายุประมาณ ๑๖,๐๐๐ ปี

๔. สมเด็จพระศรีศักยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน มีพระชนมายุประมาณ ๘๐ ปี

๕. สมเด็จพระศรีอริยเมรตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาตรัสรู้สอนชาวโลกต่อไปในอนาคต มีพระชนมายุประมาณ ๘๐,๐๐๐ ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น