วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

องค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการ


องค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการ


ภิกษุทั้งหลาย !  องค์ของพระภิกษุผู้มีความเพียร 5 ประการ  ส่งผลให้ฟังธรรมเวลาเย็น บรรลุธรรมเวลาเช้า  ฟังเวลาเช้าบรรลุเวลาเย็น


1. ศรัทธาในพระตถาคตเจ้า

2. มีสุขภาพดี  ไฟธาตุไม่ร้อนเกินไป  ไม่เย็นเกินไป  ย่อยอาหาร ได้สม่ำเสมอ 

3. ไม่โอ้อวด  ไม่มีมารยา  เปิดเผยตนตามความเป็นจริงกับเพื่อนพรหมจรรย์

4. มีความเพียรละอกุศล  ทำกุศลให้ถึงพร้อม

5. มีปัญญาเป็นอริยะเห็นความเกิดดับ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความพ้นทุกข์โดยชอบ

         ธรรมทั้ง 5  ดับด้วยมรรคมีองค์ 8 
 พระพุทธองค์ทรงรู้คุณของขันธ์ 5  คือ สุขโสมนัส 
 รู้โทษของขันธ์ 5  คือ ทุกข์โสมนัส  
 รู้เครื่องสลัดออกจากขันธ์ 5  คือ มรรคมีองค์ 8  ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น