วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การละกิเลสด้วยการภาวนา


การละกิเลสด้วยการภาวนา

กิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิ  - ละได้ด้วยธรรมที่เกิดด้วยอำนาจโสดาปัตติมรรค

กิเลสอย่างหยาบ - ละได้ด้วยธรรมที่เกิดด้วยอำนาจสกทาคามิมรรค

กิเลสอย่างละเอียด - ละได้ด้วยธรรมที่เกิดด้วยอำนาจอนาคามิมรรค

กิเลสทั้งปวง - ละได้ด้วยธรรมที่เกิดด้วยอำนาจอรหัตตมรรคไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น