วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

มหาทานแห่งอริยะ


 มหาทานแห่งอริยะ

            ภิกษุทั้งหลาย ! ทาน 5 ประการนี้ เป็นมหาทาน ที่รู้กันว่าล้ำเลิศ  รู้กันมานาน  รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์ เป็นของเก่า ในอดีตไม่ถูกลบล้าง ไม่เคยถูกลบล้าง ในปัจจุบันไม่ถูกลบล้าง ในอนาคตไม่ถูกลบล้าง  ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้าน ได้แก่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์  เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการการพูดเท็จ  และเว้นจากการเสพของมึนเมา คือสุราเมรัยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น