วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

บุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต


บุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคต

ภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อริยสาวกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป ) บรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านี้ บุคคล 5 จำพวก มีความสำเร็จในโลกนี้ และบุคคลอีก 5 จำพวก ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ

บุคคล 5 จำพวก มีความสำเร็จในโลกนี้  

1. พระสัตตักขัตตุปรมโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบัน ผู้ไม่ตกไปในอบาย 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย ดิรัจฉาน เป็นผู้เกิดในภพใหม่เป็นเทวดา หรือมนุษย์ไม่เกิน 7 ครั้ง จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์

2. พระโกลังโกลโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบัน ผู้เกิดในภพใหม่เป็นเทวดา หรือมนุษย์ เกิดในตระกูลมีโภคสมบัติมาก ไม่เกิดในตระกูลต่ำ เกิดไม่เกิน 2 - 3 ครั้ง จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์

3. พระเอกพิชีโสดาบัน หมายถึง พระโสดาบัน ผู้เกิดอีกครั้งเดียว ก็บรรลุอรหัตตผล)

4. พระสกทาคามี หมายถึง พระอริยบุคคล ผู้เกิดเป็นเทวดา หรือมนุษย์อีกชาติเดียว ก็บรรลุอรหัตตผล

5. พระอรหันต์ในปัจจุบัน


บุคคลอีก 5 จำพวก 
ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ

1. พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี คือ พระอนาคามีผู้ปรินิพพานระหว่าง เกิดในสุทธาวาส ชั้นใดชั้นหนึ่ง อายุยังไม่ถึงกึ่ง ของผู้มีอายุในชั้นสุทธาวาส ก็ปรินิพพานเสียในระหว่างนั้น

2. พระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี คือ พระอนาคามี ผู้เกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่ง แล้วจวนจะถึงปรินิพพาน คืออายุพ้นกึ่งหนึ่งแล้ว จวนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพพาน

3. พระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี คือ พระอนาคามีผู้บรรลุอรหัตตผลโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก

4. พระอนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี คือ พระอนาคามี ผู้เกิดในสุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่ง บรรลุอรหัตตผล โดยใช้ความเพียรมาก

5. พระอนาคามีผู้อุทธังโสตอกนิฏฐคามี คือ พระอนาคามี ผู้มีกระแสสูงขึ้นไป จนถึงชั้นอกนิฏฐาภพ คือ สุทธาวาสชั้นใดชั้นหนึ่ง แล้วก็เกิดเลื่อนต่อไปถึงชั้นอกนิฏฐาภพ แล้วจึงปรินิพพานในชั้นอกนิฏฐาภพนั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น