วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์ 5 ประการ ของบุคคลผู้มีศีล


อานิสงส์ 5 ประการ ของผู้มีศีล

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับอุบาสก อุบาสิกาชาวปาฏลิคามว่า  คหบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล  มีอานิสงส์  5 ประการ ดังนี้
1. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์เป็นอันมาก
        2. กิตติศัพท์อันงามบุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมขจรไป
3. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล จะเข้าไปยังบริษัทใด ๆ ย่อมแกล้วกล้า ไม่เก้อเขิน
4. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไม่หลงลืมสติตาย
5. บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล หลังตายแล้ว ย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์

โทษ 5 ประการ ของผู้ทุศีล   

1. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติในโลกนี้ ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์
2. กิตติศัพท์อันชั่วบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ  ย่อมกระฉ่อนไป
3. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใดๆ ย่อมไม่แกล้วกล้า เก้อเขินเข้าไป
4. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมหลงลืมสติตาย
5. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ หลังตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก1 ความคิดเห็น:

 1. โทษ 5 ประการ ของผู้ทุศีล


  1. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติในโลกนี้ ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์
  2. กิตติศัพท์อันชั่วบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมกระฉ่อนไป
  3. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ จะเข้าไปยังบริษัทใดๆ ย่อมไม่แกล้วกล้า เก้อเขินเข้าไป
  4. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ ย่อมหลงลืมสติตาย
  5. บุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติ หลังตายแล้ว ย่อมไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต และนรก

  ตอบลบ