วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก

            พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่เวรัญชพราหมณ์ ที่ได้กล่าวหาพระพุทธองค์ต่างๆนานาด้วยความไม่เข้าใจ และพูดตำหนิพระพุทธองค์ไม่ลุกขึ้นต้อนรับตนว่า

พราหมณ์  ! ในโลก พร้อมเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์  เทวดา และมนุษย์ เรายังไม่เห็นผู้ที่เราควรไหว้  ลุกรับ หรือเชื้อเชิญให้นั่ง เพราะถ้าตถาคตไหว้ ลุกรับ หรือเชื้อเชิญให้นั่ง ศีรษะของผู้นั้นจะต้องขาดต่อไป

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมไม่มีรส นั้นมีมูล  เพราะเราละรส  คือรูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ได้หมดสิ้นแล้ว

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมไม่มีสมบัติ นั้นมีมูล เพราะเราละสมบัติ คือ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ได้หมดสิ้นแล้ว

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมสอนไม่ให้ทำ นั้นมีมูล เพราะเราสอนไม่ให้ทำกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  และบาปอกุศลต่างๆ  

ที่ว่าพระสมณโคดมสอนให้ทำลาย นั้นมีมูล  เพราะเราสอนให้ทำลาย กายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต  และบาปอกุศลต่างๆ  

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างรังเกียจ นั้นมีมูล  เพราะเรารังเกียจ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และบาปอกุศลต่างๆ  

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างกำจัด นั้นมีมูล เพราะเราแสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะ  โทสะ  โมหะ และบาปอกุศลต่าง ๆ 

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมเป็นคนช่างเผาผลาญ นั้นมีมูล เพราะเราสอนว่าบาปอกุศลทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญ

ที่กล่าวกันว่าพระสมณโคดมเป็นคนไม่ผุดไม่เกิด นั้นมีมูล  เพราะเราละการเกิดในครรภ์ และการเกิดใหม่ให้หมดสิ้นไป ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว  เหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มี  เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้

พราหมณ์ ไข่  ๘ ฟอง  ๑๐ ฟอง  หรือ  ๑๒ ฟอง  ที่แม่ไก่กกดีแล้ว ให้ความอบอุ่นดี  และฟักดีแล้ว บรรดาลูกไก่เหล่านั้น ลูกไก่ตัวที่ใช้ปลายเล็บเท้า  หรือจงอยปาก ทำลายกระเปาะไข่ออกมา โดยสวัสดีก่อน จึงเป็นตัวพี่

สัตว์ถูกกระเปราะไข่ คือ อวิชชาห่อหุ้มอยู่  เราได้ทำลายกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  เป็นผู้เดียวเท่านั้น  ที่สำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม  จึงเป็นตัวพี่ที่ประเสริฐที่สุดของโลก  ได้บรรลุวิชา 3 คือ

๑. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ (ความรู้ที่ระลึกชาติได้) เป็นการเจาะกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  ออกมาครั้งที่ 

๒. จุตูปปาตญาณ ( ความรู้จุติ และอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย) เป็นการเจาะกระเปาะไข่ คือ อวิชชา  ออกมาครั้งที่  

๓. อาสวักขยญาณ (ความรู้ทำให้อาสวะสิ้นไป) เป็นการเจาะกระเปาะไข่  คือ อวิชชา   ออกมาครั้งที่  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น