วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตร 1เหตุให้เกิดสุข และทุกข์ สูตรที่ 1


พระสารีบุตรได้ตอบคำถาม ของสามัณฑกานิปริพาชก เรื่อง เหตุให้เกิดสุข และทุกข์ ว่า
การเกิด เป็นเหตุแห่งทุกข์ การไม่เกิด เป็นเหตุแห่งสุข
เมื่อมีการเกิด ทุกข์นี้ พึงหวังได้ คือ ความหนาว ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ สัมผัสไฟ ถูกตีด้วยไม้ ถูกทำร้ายด้วยศัสตรา ทั้งญาติมิตร ต่างก็พากันโกรธเคืองเขา
เมื่อไม่มีการเกิด สุขนี้พึงหวังได้ คือ ความไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่หิว ไม่กระหาย ไม่ปวดอุจจาระ ไม่ปวดปัสสาวะ ไม่ต้องสัมผัสไฟ ไม่ต้องถูกตีด้วยไม้ ไม่ต้องถูกทำร้ายด้วยศัสตรา ทั้งญาติมิตรต่างก็ไม่พากันโกรธเคืองเขา


เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ สูตรที่ 2

พระสารีบุตรได้ตอบคำถามของสามัณฑกานิปริพาชก เรื่อง เหตุให้เกิดสุข และทุกข์ ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ ความไม่ยินดี เป็นเหตุแห่งทุกข์ ความยินดี เป็นเหตุแห่งสุข 
เมื่อไม่ยินดี ทุกข์พึงหวังได้  บุคคลผู้ไม่ยินดี  แม้เดินก็ไม่ประสพความสุขสำราญ แม้ยืนอยู่....แม้นั่งอยู่....แม้นอนอยู่....แม้ไปสู่บ้าน....แม้ไปสู่ป่า ....แม้ไปสู่โคนไม้....แม้ไปสู่เรือนว่าง....แม้ไปสู่ที่แจ้ง....แม้ไปสู่ ที่ท่ามกลางสงฆ์ ก็ไม่ประสพความสุขสำราญ 
เมื่อยินดี สุขพึงหวังได้ บุคคลผู้ยินดี แม้เดิน ก็ประสพความสุขสำราญ แม้ยืนอยู่.... แม้นั่งอยู่.... แม้นอนอยู่... .แม้ไปสู่บ้าน.... แม้ไปสู่ป่า...แม้ไปสู่โคนไม้....แม้ไปสู่เรือนว่าง...แม้ไปสู่ที่แจ้ง...แม้ไปสู่ที่ท่ามกลางสงฆ์ ก็ประสพความสุขสำราญไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น