วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

อวิชชา วิชชา และวิมุตติ


อวิชชา วิชชา และวิมุตติ

                ภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฎ ในกาลก่อนแต่นี้ อวิชชาไม่มี  ภายหลังจึงมี เพราะฉะนั้น  เราจึงกล่าวคำนี้ อย่างนี้ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้  อวิชชาที่มีข้อนี้  เป็นปัจจัยจึงปรากฏ
อวิชชา มีอาหาร คือ นิวรณ์ 5 (กามฉันทะ พยาบาท ถิ่นมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา)
นิวรณ์ 5 มีอาหาร คือ ทุจริต 3 (กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต)
ทุจริต 3 มีอาหาร คือ ความไม่สำรวมอินทรีย์
ความไม่สำรวมอินทรีย์ มีอาหาร คือ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ
ความไม่มีสติสัมปชัญญะ  มีอาหาร คือ การมนสิการโดยไม่แยบคาย
การมนสิการโดยไม่แยบคาย มีอาหาร คือ ความไม่มีศรัทธา
ความไม่มีศรัทธา  มีอาหาร คือ การไม่ฟังสัทธรรม
การไม่ฟังสัทธรรม มีอาหาร คือ การไม่คบสัตบุรุษ
การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์   ย่อมทำให้การไม่ฟังสัทธรรมบริบูรณ์   
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์
ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์
การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์
ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์
ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ทุจริต 3 บริบูรณ์
ทุจริต 3 ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้นิวรณ์ 5 บริบูรณ์
นิวรณ์ 5 ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์
**อวิชชา มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้แล**

วิชชา และวิมุตติ

          ภิกษุทั้งหลาย วิชชา และวิมุตติ  เราก็กล่าวว่ามีอาหาร  มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร
วิชชาและวิมุตติ  มีอาหาร คือ โพชฌงค์ 7
โพชฌงค์ 7  มีอาหาร คือ สติปัฏฐาน 4
สติปัฏฐาน 4 มีอาหาร คือ สุจริต 3
สุจริต 3  มีอาหาร คือ ความสำรวมอินทรีย์
ความสำรวมอินทรีย์  มีอาหาร คือ สติสัมปชัญญะ
สติสัมปชัญญะ  มีอาหาร คือ การมนสิการโดยแยบคาย
การมนสิการโดยแยบคาย  มีอาหาร คือ ศรัทธา
ศรัทธา  มีอาหาร คือ การฟังสัทธรรม
การฟังสัทธรรม  มีอาหาร คือ การคบสัตบุรุษ
การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์
การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์
ศรัทธาที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์
การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์
สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์
ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สุจริต 3 บริบูรณ์
สุจริต 3 ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้สติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์
สติปัฏฐาน 4 ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้โพชฌงค์ 7 บริบูรณ์
โพชฌงค์ 7 ที่บริบูรณ์  ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์
** วิชชา และวิมุตติ มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้แล**


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น