วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีลอยบาปในอริยวินัยพิธีลอยบาปในอริยวินัย


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบชาณุสโสณิพราหมณ์ ที่กราบทูลถามว่า พิธีลอยบาปในอริยวินัย เป็นอย่างไร ? พราหมณ์ ! อริยสาวกในธรรมวินัยนี้

1. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาทิฏฐิมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาทิฏฐิ ลอยมิจฉาทิฏฐิ

           2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาสังกัปปะมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาสังกัปปะ ลอยมิจฉาสังกัปปะ

          3. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาวาจามีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาวาจา ลอยมิจฉาวาจา

4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉากัมมันตะมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉากัมมันตะ ลอยมิจฉากัมมันตะ

           5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาอาชีวะมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาอาชีวะ ลอยมิจฉาอาชีวะ

            6. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาวายามะมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาวายามะ ลอยมิจฉาวายามะ

           7. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาสติมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาสติ ลอยมิจฉาสติ

           8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาสมาธิมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า  ครั้นเห็นดังนี้แล้ว จึงละมิจฉาสมาธิ ลอยมิจฉาสมาธิ

           9. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาญาณะมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า  ครั้นเห็นดังนี้แล้ว  จึงละมิจฉาญาณะ ลอยมิจฉาญาณะ

         10. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาวิมุตติมีผลชั่ว ทั้งในภพนี้ และภพหน้า  ครั้นเห็นดังนี้แล้ว  จึงละมิจฉาวิมุตติ ลอยมิจฉาวิมุตติ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น