วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศภิกษุทั้งหลาย ! ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4 ประการ

1. บรรดาสัตว์ในภพทั้ง 3 พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวง บุคคลผู้เลื่อมใสในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ


2. ธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่ง มีประมาณเท่าใด "อริยมรรคมีองค์ 8" เลิศกว่าธรรมมีประมาณเท่านี้ บุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์ 8 ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ


3. ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง หรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง "วิราคะ(ความคลายกำหนัด) ความสร่างความเมา ความดับความกระหาย ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน" เรากล่าวว่าเลิศกว่า ธรรมมีประมาณเท่านี้ บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรม ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 


4. หมู่ก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเท่าใด "พระสงฆ์สาวกของตถาคต" ได้แก่ อริยบุคคล 4 คู่ 8 บุคคล เลิศกว่าหมู่คณะเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์อริยสาวกของเรา ได้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ วิบากที่เลิศย่อมมีแก่ผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น