วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

ความไม่แจ่มแจ้งในธรรม


ความไม่แจ่มแจ้งในธรรม

พระปุณณิยะกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "อะไรหนอ ? เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พระสัทธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้า แจ่มแจ้งเป็นบางคราว แต่ในบางคราว กลับไม่แจ่มแจ้ง"

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า "ปุณณิยะ ! ภิกษุผู้มีศรัทธา แต่ไม่เข้าไปหา ธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้ง แต่เมื่อใดภิกษุผู้มีศรัทธาเข้าไปหา ธรรมเทศนาของตถาคต จึงแจ่มแจ้ง"

ปุณณิยะ ! ภิกษุผู้มีศรัทธา และเข้าไปหา แต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้...
เข้าไปนั่งใกล้ แต่ไม่สอบถาม ......
สอบถาม แต่ไม่เงี่ยโสตฟังธรรม...
เงี่ยโสตฟังธรรม แล้วไม่ทรงจำธรรมไว้ได้...
ฟังแล้วทรงจำไว้ได้ แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้...
พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้ แต่หาใช่รู้อรรถรู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่.....
ธรรมเทศนาของตถาคต จึงไม่แจ่มแจ้ง


ปุณณิยะ ! แต่เมื่อ ภิกษุผู้มีศรัทธา และเข้าไปหา เข้าไปนั่งใกล้สอบถาม เงี่ยโสตฟังธรรม ฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมไว้ได้ พิจารณาเนื้อความแห่งธรรม ที่ทรงจำไว้ได้ รู้อรรถรู้ธรรม แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น