วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

เหตุเกิดแห่งภพเหตุเกิดแห่งภพ


ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม(กุศลกรรม,อกุศลกรรม) ชื่อว่า เป็นไร่นา
วิญญาณ (อภิสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกรรม) จึงชื่อว่า เป็นพืช
ตัณหา จึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว วิญญาณตั้งมั่นอยู่ได้ เพราะ ธาตุอย่างหยาบ(กามธาตุ) ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปด้วยประการละฉะนี้


ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม (กุศลกรรม,อกุศลกรรม) ชื่อว่า เป็นไร่นา
วิญญาณ (อภิสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกรรม) จึงชื่อว่า เป็นพืช
ตัณหา จึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว วิญญาณตั้งมั่นอยู่ได้ เพราะ ธาตุอย่างกลาง (รูปธาตุ) ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปด้วยประการละฉะนี้


ภิกษุทั้งหลาย ! กรรม (กุศลกรรม,อกุศลกรรม) ชื่อว่า เป็นไร่นา
วิญญาณ (อภิสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกรรม) จึงชื่อว่า เป็นพืช
ตัณหา จึงชื่อว่าเป็นยางเหนียว วิญญาณตั้งมั่นอยู่ได้ เพราะ ธาตุอย่างประณีต (อรูปธาตุ) ของสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องปิดกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกใจ การเกิดในภพใหม่ จึงมีต่อไปด้วยประการละฉะนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น