วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

สงครามระหว่างเทวดากับอสูรสงครามระหว่างเทวดากับอสูร


ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องเคยมีมาแล้ว มีสงครามระหว่างเทวดากับอสูร พวกอสูรชนะ พวกเทวดาแพ้ถึง 3 ครั้ง พวก เทวดาที่แพ้ต่างก็กลัว  พากันเข้าไปอยู่ในเทพบุรี  และได้มีความคิดว่าพวกเรา ได้เครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่  พวกอสูรจะทำอะไรเราไม่ได้ แม้พวกอสูร ก็มีความคิดว่า  พวกเทวดาได้มีเครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่  พวกเราจะทำอะไรพวกเทวดาไม่ได้

ภิกษุทั้งหลาย ! เรื่องเคยมีมาแล้ว   มีสงครามระหว่างเทวดากับอสูร   พวกเทวดาชนะ  พวกอสูรแพ้ถึง 3 ครั้ง  พวก อสูรที่แพ้ต่างก็กลัวพากันเข้าไปอยู่ในอสูรบุรี และได้มีความคิดว่าพวกเราได้เครื่องป้องกันตน จากความหวาดกลัวอยู่   พวกเทวดาจะทำอะไรเราไม่ได้  แม้พวกเทวดาก็มีความคิดว่า  พวกอสูรได้มีเครื่องป้องกันตน  จากความหวาดกลัวอยู่  พวกเราจะทำอะไรพวกอสูรไม่ได้

ภิกษุทั้งหลาย ! ในทำนองเดียวกัน สมัยใดภิกษุสงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลาย  บรรลุปฐมฌาน มีวิตก  วิจาร  ปีติ  และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่  สมัยนั้นภิกษุมีความคิดว่า บัดนี้ เราได้เครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่   มารจะทำอะไรเราไม่ได้   แม้มารก็มีความคิดว่า บัดนี้  ภิกษุได้มีเครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่ เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้

สมัยภิกษุ บรรลุทุติยฌาน ฯลฯ  ตติยฌาน ฯ ลฯ  จตุตถฌาน สมัยนั้น ภิกษุมีความคิดว่า  บัดนี้  เราได้เครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่ มารจะทำอะไรเราไม่ได้  แม้มารก็มีความคิดว่า บัดนี้ ภิกษุได้มีเครื่องป้องกันตนจากความหวาดกลัวอยู่ เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน  โดยกำหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้อยู่   เพราะล่วงรูปสัญญา  ดับปฏิฆสัญญา   ไม่กำหนดนานัตตสัญญา    ภิกษุนี้ เราเรียกว่า  ทำมารสิ้นสุด  ไร้ร่องรอย   ปิดตามาร ผู้มีบาปจนมองไม่เห็น  ข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใดภิกษุ  ล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ ฯ ลฯ 

ล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง  บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน โดยกำหนดว่า  ไม่มีอะไรอยู่ ฯลฯ 

ล่วงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง  บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  โดยกำหนดว่า  มีสัญญาก็ไม่ใช่  ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อยู่  ฯลฯ 

ล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน โดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่  อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้ว  เพราะเห็นด้วยปัญญา เราเรียกว่าภิกษุนี้ ทำให้มารสิ้นสุด  ไร้ร่องรอย  ปิดตามารผู้มีบาป จนมองไม่เห็น  ข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น