วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

วิบากของผู้ทำผิดศีล ๕

วิบากของผู้ทำผิดศีล ๕


          ภิกษุทั้งหลาย !  การฆ่าสัตว์   ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้มีอายุน้อย แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การลักทรัพย์ ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้เสื่อมจากโภคทรัพย์ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

         การประพฤติผิดในกาม ที่บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้มีศัตรู และเป็นผู้มีเวร แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

         การพูดเท็จ  ที่ บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้  เป็นผู้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริง แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดส่อเสียด  ที่ บุคคลเสพ  เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด  ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้แตกจากมิตร แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดหยาบคาย ที่ บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ ได้ฟังเรื่องไม่น่าพอใจ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การพูดเพ้อเจ้อ  ที่ บุคคลเสพ เจริญ ทำให้มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน  ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้มีวาจาไม่น่าเชื่อถือ แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์

การเสพของมึนเมา คือ สุราเมรัย ที่ บุคคลเสพ  เจริญ ทำให้  มากแล้ว  ย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก  ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน ในเปรตวิสัย  วิบากอย่างเบาที่สุด  ย่อมอำนวยผลให้ เป็นผู้วิกลจริต แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น