วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

มรรคมีองค์ 8


มรรคมีองค์ 8

ภิกษุทั้งหลาย ! บรรดาทางทั้งหลาย  มรรคมีองค์ 8 เป็นทางที่ ประเสริฐที่สุด เพื่อการดับทุกข์
สัมมาทิฏฐิ เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ดุจดวงอาทิตย์แรกขึ้น ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน ฉันใด ก็ฉันนั้น
      
 มรรคมีองค์ 8
1. เป็นอริยธรรม, เป็นธรรมอริยมรรค
2. เป็นกุศลธรรม, เป็นสัทธรรม
3. เป็นธรรมที่บริสุทธิ์, เป็นธรรมที่ควรเจริญ
4. เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ, เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน
5. เป็นธรรมที่ให้เกิดธรรม, เป็นธรรมที่กำจัดราคะโทสะ และโมหะ
6. เป็นธรรมที่เพื่อความเบื่อหน่าย, เป็นธรรมที่มีผลมาก
7. เป็นธรรมที่เป็นประโยชน์, เป็นธรรมที่ไม่มีโทษ
8. เป็นธรรมที่มีสุขเป็นกำไร, เป็นธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน
9. เป็นธรรมที่มีสุขเป็นวิบาก, เป็นธรรมฝ่ายขาวเป็นธรรมของสัตบุรุษ
10. เป็นธรรมที่ควรเสพ, เป็นธรรมที่ควรระลึก
11. เป็นธรรมที่เป็นฝั่งโน้น(โลกุตตรธรรม), เป็นธรรมของพระอเสขะ
12. เป็นธรรมที่ควรทำให้มาก, เป็นธรรมที่ควรให้เกิดขึ้น
13. เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงจุติ ปฏิสนธิ และนิพพาน
14. เป็นธรรมไม่อาสวะ, เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น