วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

สุญญตาในภายในสุญญตาในภายใน 

พระตถาคตเจ้าเข้า สุญญตาในภายใน  เพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวง  ทรงยินดีในวิเวก ในเนกขัมมะ  สิ้นสุดจากธรรมที่อันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ  โดยประการทั้งปวง 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม และอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน...บรรลุทุติยฌาน...บรรลุตติยฌาน...บรรลุจตุตถฌาน...ด้วยการใส่ใจสุญญตาในภายใน  จิตจึงไม่แล่นไป  ไม่เลื่อมใส  ไม่ตั้งมั่น และไม่น้อมไปในสุญญตาภายใน 

สาวกควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิด  เพื่อฟังเรื่อง "ความมักน้อย  ความสันโดษ  ความสงัด  ความไม่คลุกคลีกัน  ความปรารภความเพียร เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา  วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ"  ซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่ง  เป็นสัปปายะแห่งจิต   เพื่อความเบื่อหน่าย  เพื่อคลายกำหนัด  เพื่อดับ  เพื่อสงบระงับ  เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้  เพื่อนิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น