วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

สิ่งที่ควรพิจารณาเห็นสิ่งที่ควรพิจารณาเห็น

ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุควรพิจารณาเห็นธรรมตามความเป็นจริง

ความกำหนดหมาย  เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร
ความหวั่นไหว        เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร
ความดิ้นรน           เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร
ความปรุงแต่ง        เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร


ความถือตัว เป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร ได้แก่ เรามี เราเป็นนี้ เราจักมี เราจักไม่มี เราจักเป็นรูป เราจักเป็นผู้ไม่มีรูป เราจักเป็นผู้มีสัญญา เราจักไม่เป็นผู้มีสัญญา เราจักเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ เราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่


สิ่งที่ควรเห็น ภิกษุผู้มีความเห็นชอบ พึงเห็นสุขเวทนา โดยความเป็นทุกข์, พึงเห็นทุกขเวทนา โดยความเป็นลูกศร, พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนา โดยความไม่เที่ยง ถอนตัณหาได้ เพิกถอนสังโยชน์แล้ว ไม่มีอาสวะ ทำที่สุดแห่งทุกข์ เพราะรู้แจ้งมานะโดยชอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น