วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

การบรรลุอรหัตตผลของพระอนุรุทธการบรรลุอรหัตตผลของพระอนุรุทธ


ท่านพระอนุรุทธได้ปรารภธรรมปฏิบัติของท่านกับท่านพระสารีบุตรว่า

ข้าพเจ้ามองดูโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ตั้งสติมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แต่จิตของข้าพเจ้า ก็ไม่พ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่น

ท่านพระสารีบุตร ได้ให้คำแนะนำว่า การที่ท่านคิดว่า เรามองดูโลกตั้งพันด้วยทิพยจักขุนี้ จัดเป็นความถือตัวของท่าน

การที่ท่านคิดว่าเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อน ตั้งสติมั่นไม่หลงลืมนี้ จัดเป็นความฟุ้งซ่านของท่าน

การที่ท่านคิดว่าเรามีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่ง แต่จิตของข้าพเจ้า ก็ไม่พ้นจากอาสวะ ไม่ถือมั่นนี้ จัดเป็นความรำคาญใจ ของท่าน

พระสารีบุตรได้แนะนำว่า "ท่านจงละธรรมเหล่านี้เสีย อย่าใส่ใจ จงน้อมใจไปใน อมตธาตุ (นิพพาน) เถิด" พระอนุรุทธะได้น้อมนำปฏิบัติตาม ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น