วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

โทษของฉันทราคะ
โทษของฉันทราคะ


ท่านพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแก่เหล่าพระภิกษุทั้งหลายว่า

"บุคคลใดไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ ไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหาย ไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะยานอยาก ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ"

เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ผันแปรเป็นอย่างอื่น  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุปายาสะจึงเกิดขึ้น

พระศาสดาทรงเห็นโทษ นี้แล จึงตรัสสอนให้ "กำจัดฉันทราคะ" ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

บุคคลใดกำจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นได้ เมื่อบุคคลใดปราศจากความกำหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่าร้อน ปราศจากความทะยานอยาก ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น ผันแปรเป็นอย่างอื่น  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข์  โทมนัส  อุปายาสะ จึงไม่เกิดขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น