วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

โทษของกิเลส และคุณของอริยธรรมโทษของกิเลส และคุณของอริยธรรม


ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ใดปล่อยให้  โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้นภายในตน ย่อมประทุสร้าย ผู้มีจิตเลวทรามดุจขุยไผ่ กำจัดต้นไผ่ ฉันนั้น
          ราคะ   มีโทษน้อย   แต่คลายช้า   
            โทสะ   มีโทษมาก   แต่คลายเร็ว  
            โมหะ   มีโทษน้อย  แต่คลายช้า
 
การไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรม4 ประการ เราและเธอทั้งหลาย จึงเที่ยวเร่ร่อน ไปตลอดกาลนาน ธรรม 4 ประการ ได้แก่ อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา และอริยวิมุตติ

เราละลูกศร คือ ตัณหา ได้แล้ว กำจัดโทษอันเป็นพิษ คือ อวิชชา (ซึ่งงอกงามด้วยฉันทราคะ และพยาบาท)ได้แล้ว จึงน้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น