วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

นิมิตที่มีคุณ และมีโทษ

นิมิตที่มีคุณ และมีโทษ

      ภิกษุทั้งหลาย ! สุภนิมิต(นิมิตที่งาม)เมื่อมนสิการ (การใส่ใจ พิจารณา)ไม่แยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์

อสุภนิมิต (นิมิตที่ไม่งาม) เมื่อมนสิการโดยแยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ละได้

ปฏิฆะนิมิต (ความแค้นเคือง, หงุดหงิด) เมื่อมนสิการไม่แยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิด ก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์

เมตตาเจโตวิมุตติ เมื่อมนสิการโดยแยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ละได้

อโยนิโสมนสิการ (การไม่พิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริง) เมื่อมนสิการไม่แยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น  ที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญไพบูลย์

โยนิโสมนสิการ (การพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริง) เมื่อมนสิการโดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ละได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น