วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

สัตว์ท่องเที่ยวในโลก


สัตว์ท่องเที่ยวในโลก

ภิกษุทั้งหลาย ! โลก(สัตว์โลก) มีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้ วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละตัณหาได้ จึงตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด (นิพพาน)


โลก(สัตว์) ถูกมัจจุราชกำจัด ถูกชราล้อมไว้ ถูกลูกศร คือตัณหาเสียบไว้ ถูกความอยากเผาให้ร้อน ตลอดกาลทุกเมื่อ


เมื่ออายตนะ 6 เกิด โลก(สัตว์)จึงเกิด โลกทำความเชยชมในอายตนะ 6 โลกยึดอายตนะ 6 นั่นแล โลกเดือดร้อน เพราะอายตนะ 6ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น