วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ความไม่หวั่นไหว     ความไม่หวั่นไหว


ภิกษุทั้งหลาย ! ความหวั่นไหวเป็นโรค เป็นหัวฝี เป็นลูกศร เพราะเหตุนั้นแล ตถาคตจึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู่

           การเป็นผู้ไม่หวั่นไหว พึงไม่กำหนดหมาย จักขุในจักขุ  โสตะในโสตะ  ฆานะในฆานะ  ชิวหาในชิวหา  มโนในมโน เพราะจักขุ เพราะโสตะ เพราะฆานะ เพราะชิวหา เพราะกาย เพราะมโน พึงไม่กำหนดหมายว่า จักขุของเรา โสตะของเรา ฆานะของเรา ชิวหาของเรา กายของเรา และมโนของเรา

การเป็นผู้ไม่หวั่นไหว พึงไม่กำหนดหมาย รูปของเรา เสียงของเรา กลิ่นของเรา รสของเรา โผฏฐัพพะของเรา ธรรมารมณ์ของเรา

การเป็นผู้ไม่หวั่นไหว พึงไม่กำหนดหมาย จักขุวิญญาณของเรา โสตวิญญาณของเรา ฆานวิญญาณของเรา ชิวหาวิญญาณของเรา กายวิญญาณของเรา และมโนวิญญาณของเรา ความเสวยอารมณ์สุข ทุกข์ ไม่ใช่สุข ไม่ใช่ทุกข์ของเรา

      *เพราะมีเราทุกข์จึงมี เมื่อรู้แจ้งว่าไม่มีเรา ความหวั่นไหว ย่อมไม่มี*
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น