วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

มรรคมีองค์ ๘มรรคมีองค์ ๘ 

มรรคมีองค์ ๘  คือ ทางมีองค์แปดประการ อันประเสริฐ  หรือข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ ตามหลักธรรมอริยสัจ ๔ (คือ ทุกข์ สมุทัย  นิโรธ  มรรค)  มีนัยพิสดาร  ดังนี้

๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) หมายถึง เห็นอริยสัจ ๔  เห็นไตรลักษณ์ และเห็นปฏจจสมุปบาท 

๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) หมายถึง  ความนึกคิดในทางปลอดจากกาม  ความนึกคิดในทางปลอดจากพยาบาท  และความนึกคิดในทางปลอดจากการเบียดเบียน

      ๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) หมายถึง  พูดคำสัตย์  พูดไม่ส่อเสียด  พูดคำอ่อนหวาน  พูดสิ่งที่มีสาระประโยชน์   
  
๔. สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) หมายถึง  เว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย  เว้นจากการลักทรัพย์  เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) หมายถึง เว้นมิจฉาชีพ  ประกอบสัมมาอาชีพ     
   
๖. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) หมายถึง  เพียรระวังมิให้ความชั่วเกิดขึ้น เพียรกำจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำความดีให้เกิด เพียรรักษาความดีไว้

๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ) หมายถึง เพียรพิจารณาเห็นกายในกาย  เพียรพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา  เพียรพิจารณาเห็นจิตในจิต  และเพียรพิจารณาเห็นธรรมในธรรม  
     
๘. สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) หมายถึง ฌาน ๑ - ๔
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น