วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ความสงบระงับแห่งวิโมกข์ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)ความสงบระงับแห่งวิโมกข์
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)

การได้ปฐมฌานหรือวิบากแห่งปฐมฌาน การได้ทุติยฌานหรือวิบากแห่งทุติยฌาน การได้ตติยฌานหรือวิบากแห่งตติยฌาน การได้จตุตถฌานหรือวิบากแห่งจตุตถฌาน

อากาสานัญจายตนสมาบัติ หรือวิบากแห่งอากาสานัญจายตนสมาบัติ วิญญาณัญจายตนสมาบัติ หรือวิบากแห่งวิญญาณัญจายตนสมาบัติ อากิญจัญญายตน สมาบัติ หรือวิบากแห่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ หรือวิบากแห่งอากิญจัญญายตนสมาบัติ

โสดาปัตติผลแห่งโสดาปัตติมรรค สกิทาคามิผลแห่งสกิทาคามิมรรค อนาคามิผลแห่งอนาคามิมรรค อรหัตตผลแห่งอรหัตตมรรค นี้เป็นความสงบระงับแห่งวิโมกข์

จักขุเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะเห็น ญาณเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะรู้ วิชชาเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะรู้แจ้ง แสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว เพราะมีสภาวะสว่างไสว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น