วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิปัสสนาญาณ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)
วิปัสสนาญาณ
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ! ผู้พิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา (ไม่ใช่อัตตาตัวตน)
จักเป็นผู้ประกอบด้วย อนุโลมขันติ (วิปัสสนาญาณ) จักหยั่งลง สู่สัมมัตตนิยาม (โลกุตตรมรรค
ผู้หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามจักทำให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล

ภิกษุย่อมอนุโลมขันติ ด้วยอาการ 40 อย่าง หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ด้วยอาการ 40 อย่าง คือ การเห็นเบญจขันธ์

1. โดยความไม่เที่ยง
2. โดยความเป็นทุกข์
3. โดยความเป็นโรค
4. โดยความเป็นดังหัวฝี
5. โดยความเป็นดังลูกศร
6. โดยเป็นความลำบาก
7. โดยเป็นอาพาธ
8. โดยเป็นอย่างอื่น
9. โดยเป็นของชำรุด
10. โดยเป็นอัปปมงคล
11. โดยเป็นอันตราย
12. โดยเป็นภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น