วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)


ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล

(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)
ภิกษุทั้งหลาย ! พืชคาม(พืชจากราก, จากต้น, จากยอด, จากข้อ และพืชจากพืช) และภูตคาม(เริ่มตั้งแต่หน่อเขียวสมบูรณ์) อาศัยแผ่นดิน ดำรงบนแผ่นดิน จึงเจริญงอกงาม ไพบูลย์ พืชคาม และภูตคามเหล่านี้ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ แม้ฉันใด


ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญทำให้มาก ซึ่งอริยมรรคมีองค์ 8 ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ ในธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น