วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อายตนะ ๑๒อายตนะ ๑๒

อายตนะ ๑๒  คือ  จักขายตนะ  รูปายตนะ   โสตายตนะ สัททายตนะ ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ  กายายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ  มนายตนะ  และธัมมายตนะ

จักษุ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
รูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา

โสตะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
สัททา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา

ฆานะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
คันธะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา

ชิวหา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
รส ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา

กาย ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
โผฏฐัพพะ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา

มโน ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
ธรรม ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มีความผันแปรไปเป็นธรรมดา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น