วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สังขารสุญญะ 3 ประการ (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)


สังขารสุญญะ 3 ประการ


        สังขารสุญญะ 3 ประการ ได้แก่

1. ปุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งฝ่ายบุญ) - เป็นธรรมว่างจากอปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขาร

2. อปุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งฝ่ายบาป) - เป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขาร และอาเนญชาภิสังขาร

3. อาเนญชาภิสังขาร (สภาพปรุงแต่งภพ อันมั่นคง ไม่หวั่นไหว) เป็นธรรมว่างจากปุญญาภิสังขาร และอปุญญาภิสังขาร

      สังขารสุญญะอีก 3 ประการ ได้แก่

1. กายสังขาร เป็นธรรมว่างจากวจีสังขาร และจิตตสังขาร
2. วจีสังขาร เป็นธรรมว่างจากกายสังขาร และจิตตสังขาร
3. จิตตสังขาร เป็นธรรมว่างจากกายสังขาร และวจีสังขาร      สังขารสุญญะอีก 3 ประการ ได้แก่

1. สังขารส่วนอดีต เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วน
      อนาคต และสังขารส่วนปัจจุบัน

2. สังขารส่วนอนาคต เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วน
อดีต และสังขารส่วนปัจจุบัน

3. สังขารส่วนปัจจุบัน เป็นธรรมว่างจากสังขารส่วน
อดีต และสังขารส่วนอนาคต
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น