วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โลกุตตรธรรม (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)โลกุตตรธรรม

(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)
  
ธรรมที่เป็น โลกุตตรธรรม คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 อริยมรรค 4 สามัญญผล 4 นิพพาน 1

ชื่อว่า โลกุตตรธรรม เพราะข้ามพ้นโลก เพราะข้ามไปจากโลก เพราะล่วงพ้นโลก เพราะล่วงพ้นโลกอยู่ เพราะข้ามที่สุดโลก

        ชื่อว่า โลกุตตรธรรม เพราะสลัดออกจากโลก เพราะสลัดไปจากโลก เพราะหลุดไปจากโลก เพราะพ้นโลก เพราะสลัดไปจากแล้วโลก

ชื่อว่า โลกุตตรธรรม เพราะไม่ตั้งอยู่ในโลก เพราะไม่ติดอยู่ในโลก เพราะไม่เปื้อนโลก เพราะไม่เปื้อนแล้วในโลก เพราะไม่ถูกโลกทำให้เปื้อน เพราะไม่ฉาบแล้วในโลก เพราะไม่ถูกโลกฉาบแล้ว

ชื่อว่า โลกุตตรธรรม เพราะพรากออกจากโลก เพราะตัดขาดโลก เพราะตัดโลกขาดแล้ว เพราะไม่กลับมาสู่โลก เพราะครอบงำโลกตั้งอยู่

ชื่อว่า โลกุตตรธรรม เพราะไม่เป็นคติของโลก เพราะไม่เป็นวิสัยของโลก เพราะไม่เป็นสาธาณะของโลก เพราะปราศจากโลก เพราะละโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น