วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พุทธาปทาน (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)


พุทธาปทาน
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)

ท่านทั้งหลาย ! จงเห็นความเกียจคร้านเป็นสิ่งน่ากลัว แต่จงเห็นความเพียรเป็นสิ่งปลอดภัย  จงบำเพ็ญเพียรกันเถิด นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

ท่านทั้งหลาย จงเห็นความประมาทเป็นสิ่งน่ากลัว แต่จงเห็นความไม่ประมาทเป็นสิ่งปลอดภัย จงเจริญมรรคมีองค์ 8 เถิด นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็น อจินไตย(ไม่อยู่ในวิสัยที่จะคิดได้) พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย สำหรับผู้เลื่อมใสในอจินไตย ย่อมมีวิบากเป็นอจินไตย ดังนี้แลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น