วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กัมมภพในกาล 3 (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)


กัมมภพในกาล 3
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)

ในกัมมภพก่อน ความหลงเป็น อวิชชา กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขาร ความติดใจเป็นตัณหา ความยึดมั่นเป็นอุปาทาน เจตนาเป็นภพ ธรรม 5 ประการนี้ ในกัมมภพก่อน ย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในภพปัจจุบันนี้
  
ในภพปัจจุบันนี้ ปฏิสนธิวิญญาณ ความก้าวล่วงเป็นนามรูป ปสาทะ(ความผ่องใส)เป็นอายตนะ  ส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะ  การเสวยอารมณ์เป็นเวทนา ธรรม 5 ประการนี้ ในภพปัจจุบัน ย่อมเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพก่อน
  
เพราะอายตนะทั้งหลายในภพนี้สุกรอบ ความหลงเป็นอวิชชา กรรมเป็นเครื่องประมวลมาเป็นสังขาร ความติดใจเป็นตัณหา ความยึดมั่นเป็นอุปาทาน เจตนาเป็นภพ  ธรรม 5 ประการนี้ ในกัมมภพนี้ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งปฏิสนธิในอนาคตกาล
  
ปฏิสนธิในอนาคตกาลเป็นวิญญาณ  ความก้าวล่วงเป็นนามรูป ปสาทะ(ความผ่องใส) เป็นอายตนะ  ส่วนที่ถูกต้องเป็นผัสสะ การเสวยอารมณ์เป็นเวทนา  ธรรม 5 ประการนี้ ในภพปัจจุบัน ในอนาคตกาล  ย่อมเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้ในภพนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น