วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อินทรีย์ 5 (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)อินทรีย์ 5
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)
(ที่ชื่อว่า "อินทรีย์" เพราะ มีสภาวะเป็นใหญ่)

อินทรีย์ 5 คือ ธรรมอันเป็นใหญ่ ได้แก่ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ และปัญญินทรีย์ เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง

       ชื่อว่า สัทธินทรีย์   เพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อ
ชื่อว่า วิริยินทรีย์    เพราะมีสภาวะประคองไว้
ชื่อว่า สตินทรีย์     เพราะมีสภาวะตั้งมั่น
ชื่อว่า สมาธินทรีย์  เพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน
ชื่อว่า ปัญญินทรีย์  เพราะมีสภาวะเห็นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น