วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระสุเมธาเถรี...พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒
พระสุเมธาเถรี
(พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๓๒)

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่า โกนาคมนะ ประทับอยู่ที่สังฆาราม หม่อมฉันเป็นหญิงสหายกัน 3 คน  คือ นางธนัญชานีพราหมณ์  พระนางเขมา และหม่อมฉัน ได้ถวายวิหารทาน
หม่อมฉันไปเกิดในเทวโลกมีฤทธิ์มาก 10 ครั้ง 100 ครั้ง 100,000 ครั้ง  ในมนุษย์โลกก็ถึงเป็นผู้เลิศ  ได้เป็นนางแก้วมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ
ในภัทรกัปนี้เอง พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์ มีพระยศยิ่งใหญ่ พระนามว่า กัสสปะ เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว
ครั้งนั้น พระเจ้ากาสี พระนามว่า กิกี ทรงเป็นใหญ่ในกรุงพาราณสี มีพระราชธิดา 7 พระองค์  ซึ่งทรงพอพระทัย ในการอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า หม่อมฉันเป็นพระสหายของพระราชธิดาเหล่านั้น ผู้เป็นสตรีที่มั่นคงในศีล ประพฤติวัตรในเรือนของตน
ด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้ว  ด้วยเจตนาที่ตั้งมั่น  เมื่อละกายมนุษย์แล้ว จึงได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  จากชั้นดาวดึงส์ ไปเกิดสวรรค์ชั้นยามา จากชั้นยามาไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต จากชั้นดุสิตไปเกิดสวรรค์ชั้นนิมมานรดี จากชั้นนิมมานรดีไปเกิดสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี จากชั้นปรนิมมิตวสวัตดีได้มาเกิดในโลกมนุษย์  เป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ  และเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดิน
       นั้นเป็นเหตุ  เป็นแดนเกิด และเป็นมูลเหตุ  เป็นความดับของหม่อมฉันผู้ยินดีในธรรม
กิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้ว ภพทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้ว หม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว อยู่อย่างไม่มีอาสวะ ดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้ว อยู่อย่างอิสระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น