วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ปัจเจกพุทธาปทาน ...พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑ปัจเจกพุทธาปทาน
(พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓๑)พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย  มีการกำหนดหมายในวัตถุที่น่ารักใคร่ว่า ปราศจากความน่ารักใคร่  มีจิตคลายความกำหนัดในโลก ที่มีสภาวะน่ากำหนัด

ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้า ชนะทิฏฐิที่เป็นเหตุให้ดิ้นรนแล้ว  ได้บรรลุพระโพธิญาณ เพราะเหตุอันนั้น นั่นเองความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้อง  ทุกข์นี้ที่ย่อมเป็นไป ตามความรัก  บุคคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรัก จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดในท่ามกลางสหายย่อมมีการเล่น มีความยินดี  และในบุตรก็ย่อมมีความรัก อันไพบูลย์  บุคคลเมื่อรังเกียจการพลัดพราก จากสิ่งอันเป็นที่รัก  จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดธีรชนเหล่าใดเจริญสุญญตวิโมกข์  อนิมิตตวิโมกข์ และอัปปณิหิตตวิโมกข์แล้ว  ยังไม่บรรลุเป็นสาวกของพระชินเจ้า  ธีรชนเหล่านั้น ย่อมเป็นสยัมภูปัจเจกชินเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่สะดุ้งใน  เพราะเสียงเหมือนราชสีห์ ไม่ติดข่ายเหมือนลม  ไม่เปียกน้ำเหมือนบัว  จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น