วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลที่ละกามได้ด้วยการตัดขาด ๔ จำพวกบุคคลที่ละกามได้ด้วยการตัดขาด
๔ จำพวก

๑. บุคคลกำลังเจริญโสดาปัตติมรรค  ย่อมละกามอันเป็นเหตุไปสู่อบายภูมิ ได้โดยการตัดขาด
๒. บุคคลกำลังเจริญสกทาคามิมรรค  ย่อมละกามอย่างหยาบ ได้โดยการตัดขาด
๓.  บุคคลกำลังเจริญอนาคามิมรรค  ย่อมละกามอย่างกลาง ได้โดยการตัดขาด
๔.  บุคคลกำลังเจริญอรหัตตมรรค  ย่อมละกามได้หมดสิ้น ไม่เหลือ ทุกสิ่ง ทุกประการ  โดยการตัดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น