วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บุคคลที่ละกามได้ด้วยการข่มไว้ ๘ จำพวกบุคคลที่ละกามได้ด้วยการข่มไว้
๘ จำพวก

๑. บุคคลกำลังเจริญปฐมฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๒.บุคคลกำลังเจริญทุติยฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๓.บุคคลกำลังเจริญตติยฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๔.บุคคลกำลังเจริญจตุตถฌาน  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๕.บุคคลกำลังเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๖.บุคคลกำลังเจริญวิญญาณัญจายตนสมาบัติ     ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๗.           บุคคลกำลังเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้
๘.            บุคคลกำลังเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ  ย่อมละกามได้ด้วยการข่มไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น